Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van: X-Wrap Groningen
Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN
1.1 Deze algemene voorwaarden (“de Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen
(inclusief offertes, (vervolg)overeenkomsten en alle pre-contractuele situaties) tussen X-Wrap Groningen (handelend
onder de naam X-Wrap Groningen) en enige derde (“de opdrachtgever”) die X-Wrap Groningen opdracht geeft tot het verrichten
van enige werkzaamheden door X-Wrap Groningen.
1.2 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Algemene Voorwaarden respectievelijk in iedere
overeenkomst waarop zij van toepassing zijn verklaard (“de overeenkomst”), zijn slechts geldig indien X-Wrap Groningen.
nl deze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. Wijzigingen en aanvullingen gelden alleen voor de desbetreffende
overeenkomst(en).1.3 Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden dan wel de overeenkomst niet geldig is, blijven de
overige bedingen in de Algemene Voorwaarden respectievelijk de overeenkomst voor het overige van kracht. De
betreffende niet-geldige bepaling zal worden vervangen door een andere, wel geldige bepaling die de door de
niet-geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk zal benaderen.
Artikel 2: OVEREENKOMSTEN
2.1 De overeenkomst tussen X-Wrap Groningen en de opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever
schriftelijk of mondeling X-Wrap Groningen een opdracht geeft voor het verrichten van enige diensten en X-Wrap Groningen.
nl deze opdracht accepteert.
Ten aanzien van de werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en de omvang geen opdrachtbevestiging
wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en
volledig weer te geven.
2.2 Alle overeenkomsten en/of handelingen die als gevolg van het in 2.1 bepaalde, daarbij of in aansluiting daarop
worden aangegaan respectievelijk worden verricht, worden geacht een uitvoering te zijn van de overeenkomst.
2.3 In het geval van opdrachten respectievelijk aanbiedingen en toezeggingen van X-Wrap Groningen die niet schriftelijk
door X-Wrap Groningen zijn bevestigd, zal behoudens tegenbewijs van de opdrachtgever, de uitleg van de inhoud
en de strekking van de overeenkomst uitsluitend door X-Wrap Groningen worden gegeven. Indien en voorzover de
opdrachtgever rechten aan de opdracht wil ontlenen, dient de opdracht schriftelijk te worden bevestigd.
2.4 X-Wrap Groningen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.
2.5 X-Wrap Groningen is gerechtigd om – indien X-Wrap Groningen dit noodzakelijk of wenselijk acht – voor de goede uitvoering
van de haar verstrekte opdracht derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de opdrachtgever zullen
worden doorberekend.
2.6 Langs elektronische weg verzonden berichten bereiken X-Wrap Groningen eerst nadat X-Wrap Groningen van de
inhoud kennis heeft genomen en bevestigd. Langs elektronische weg verstrekte bestellingen binden de afnemer
zonder dat X-Wrap Groningen deze hoeft te bevestigen.
Artikel 3: AANBIEDINGEN
3.1 Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden, etc. van X-Wrap Groningen zijn vrijblijvend, tenzij de te verrichten
werkzaamheden zijn vastgelegd in een volledige omschrijving, al dan niet vergezeld van een tekening of
meerdere tekeningen. Laatstgemelde omschrijving/tekening(en) dient tegelijkertijd met eerstgemelde stukken te
zijn opgemaakt en eraan te zijn gehecht. Alsdan zal de omschrijving/ tekening voor beide partijen bindend zijn.
3.2 Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/
aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, heeft X-Wrap Groningen het
recht het aanbod binnen zeven dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
Bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens (zoals maten, materialen, kleuren etc.)
zijn zo nauwkeurig mogelijk, opgegeven, maar dienen slechts ter indicatie. Tenzij anders vermeld zijn opgegeven
prijzen exclusief BTW. Eventuele montage- of installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening van de afnemer,
tenzij vooraf anders is overeengekomen.
3.3 a) Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van de
bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in
lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is X-Wrap Groningen gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij
door te berekenen. Mocht tussen voormelde dat een nieuwe prijslijst door X-Wrap Groningen en/of toeleveranciers
worden uitgegeven en in werking treden, dan is X-Wrap Groningen gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de wederpartij
in rekening te brengen, danwel het bepaalde in de vorige zin toe te passen.
b) Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen
worden doorberekend/in rekening worden gebracht.
Bij prijsverhogingen op kortere termijn is die wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
3.4 X-Wrap Groningen is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomen derden in te schakelen.
Artikel 4: LEVERING/VERRICHTE WERKZAAMHEDEN
4.1 Levering geschiedt niet franco. Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten
zijn verricht kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Bij niet tijdige levering/beëindiging van de werkzaamheden dient X-Wrap Groningen derhalve schriftelijk in gebreke te
worden gesteld.
4.2 Bij levering/verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering/fase als een afzonderlijke
transactie beschouwd.
4.3 Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren, behoudt X-Wrap Groningen zich, nadat
hij de wederpartij in gebreke heeft gesteld, en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht
voor de zaken/ materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico
van de wederpartij op te slaan, danwel te vernietigen voor rekening van de wederpartij.
Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de koopprijs te voldoen onverlet.
4.4 Levering geschiedt éénmalig op een door de wederpartij opgegeven adres ook al zijn de bestelde zaken
door de wederpartij bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd. De wederpartij staat
alsdan in voor een goed bereikbaarheid van de plaats van bestemming/losplaats en is verantwoordelijk voor de
uitlading/lossing.
4.5 X-Wrap Groningen is bevoegd om terzake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij
vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden
een aanvang te maken.
4.6 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de afnemer is
verstrekt, door X-Wrap Groningen bepaald. Eventuele specifieke wensen van de afnemer inzake het transport/verzending
worden slechts uitgevoerd indien de afnemer verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
Artikel 5: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN
5.1 Wanneer de leveringen en of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van X-Wrap Groningen niet
normaal of zonder onderbrekingen kunnen geschieden, is X-Wrap Groningen gerechtigd de daaruit voortvloeiende
meerdere kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
5.2 Indien tijdens de uitvoering van de door X-Wrap Groningen aangenomen werken blijkt, dat deze onuitvoerbaar
zijn, hetzij ten gevolge van de aan X-Wrap Groningen niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan
ook heeft X-Wrap Groningen het recht te vorderen dat de aan X-Wrap Groningen verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd,
dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende
omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. X-Wrap Groningen heeft alsdan recht op volledige vergoeding
van de reeds door X-Wrap Groningen verrichte werkzaamheden, eventuele geleden schade en extra kosten.
5.3 Alle onkosten welke door X-Wrap Groningen worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel
voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 6: TRANSPORT & OPSLAG
6.1 Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door X-Wrap Groningen te bepalen wijze, tenzij anders overeengekomen,
doch voor rekening en risico van de wederpartij.
6.2 X-Wrap Groningen kan alleen aansprakelijk gesteld worden voor schade, – van welke aard en vorm dan ook,
die verband houdt met het transport en opslag, al dan niet aan de zaken – voor het bedrag waarvoor hij verzekerd
is .
6.3 De wederpartij dient zich tegen voormelde risico’s behoorlijk te verzekeren.
6.4 Niet geaccepteerde bestellingen worden door X-Wrap Groningen, voor rekening en risico van de wederpartij,
opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 4.
Artikel 7: RECLAMES/RETOURZENDINGEN
7.1 De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te
gaan. Indien zichtbare defecten worden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief en/
of begeleidingsbon en binnen 24 uur ter kennis van X-Wrap Groningen te worden gebracht, zulks met onmiddellijke
schriftelijk bevestiging. Overige reclames, ook ter zake van verrichte werkzaamheden, dienen per aangetekend
schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken aan X-Wrap Groningen te worden gemeld.
7.2 Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan X-Wrap Groningen kenbaar gemaakt
is, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
7.3 Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. X-Wrap Groningen dient in staat te
worden gesteld de klacht te onderzoeken.
7.4 Indien retourzending noodzakelijk blijkt geschiedt die slechts voor rekening en risico van X-Wrap Groningen.
nl indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd. Indien de
retourzending betrekking heeft op een reclame als hierboven bedoeld, geschiedt de retourzending slechts voor
rekening van X-Wrap Groningen indien de reclame door hem gegrond is verklaard. In dergelijke gevallen geschiedt
retourzending slechts op een door X-Wrap Groningen te bepalen wijze.
7.5 Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt
of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
7.6 In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 8.
Artikel 8: AANSPRAKELIJKHEID/GARANTIE
8.1 X-Wrap Groningen kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn
handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voorzover aan diens grove schuld/nalatigheid en/of
opzet te wijten. Een zelfde beperking in aansprakelijkheid geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die
X-Wrap Groningen bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt.
8.2 X-Wrap Groningen staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid van de door of namens de opdrachtgever
aan X-Wrap Groningen verstrekte gegevens en aanvaardt hiervoor, dan wel voor de gevolgen hiervan, geen enkele
aansprakelijkheid. Het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door of namens de opdrachtgever
(ook in geval van verstrekking te goeder trouw) geeft X-Wrap Groningen het recht tot toepassing van artikel 16 (beëindiging).
8.3 Indien zich in de geleverde zaken kennelijke materiaal en/of fabricagefouten voordoen die reeds op het moment
van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht X-Wrap Groningen zich die zaken kosteloos te vervangen.
X-Wrap Groningen staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke
levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
8.4 Onverminderd het bepaalde in de overige leden en artikel 7 wordt de aansprakelijkheid van X-Wrap Groningen –
uit welke hoofden ook – beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde zaken, danwel de prijs
voor de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.
8.5 a) In alle gevallen is de termijn waarbinnen X-Wrap Groningen tot vergoeding van schade kan worden aangesproken
beperkt tot 6 maanden.
b) In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf, geldt een maximale termijn van 6 maanden.
8.6 Zijn door X-Wrap Groningen geleverde zaken door de fabrikant van een garantie voorzien, zal die garantie op
gelijke wijze tussen partijen gelden.
8.7 De wederpartij verliest diens rechten jegens X-Wrap Groningen, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart
X-Wrap Groningen tegen iedere aanspraak van derden terzake vergoeding van schade, indien en voorzover:
a) voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van X-Wrap Groningen strijdig gebruik
en/of ondeskundige bewaring van de afgeleverde zaken door de wederpartij.
b) voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door X-Wrap Groningen gegeven
instructies en/of adviezen heeft gehandeld.
c) voormelde schade is ontstaan door fouten/onjuistheden in gegevens, (materialen), informatiedragers
e.d. die door of namens de wederpartij aan X-Wrap Groningen zijn verschaft en/of voorgeschreven.
d) Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen is X-Wrap Groningen niet
aansprakelijk.
8.8 De verplichtingen van X-Wrap Groningen als gevolg van een toerekenbare tekortkoming of op basis van enige
andere rechtsgrond zijn ter keuze van X-Wrap Groningen beperkt tot (kosteloos) herstel van het gebrek, vervanging
van de gebrekkige zaak en/of het opnieuw verrichten van de geleverde diensten, of het terugbetalen van de in verband
met de gebrekkige prestatie van de afnemer ontvangen bedragen, in welk geval de overeenkomst geldt als
ontbonden voor zover het de gebrekkige prestatie betreft. In geen geval is X-Wrap Groningen aansprakelijk voor door
de afnemer geleden gevolgschade, waaronder begrepen vertragingsschade, omzet- en winstderving, behoudens
voor zover de aansprakelijkheidsverzekeraar van X-Wrap Groningen tot vergoeding van dergelijke schade overgaat.
8.9 De aansprakelijkheid van X-Wrap Groningen is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat X-Wrap Groningen in verband
met de gebrekkige prestatie van haar aansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.
8.10 De door X-Wrap Groningen te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door opdrachtgever te betalen
prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade. X-Wrap Groningen zal zich niet
op de in dit artikel opgenomen beperkingen van haar aansprakelijkheid kunnen beroepen indien en voor zover de
schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van X-Wrap Groningen of haar bedrijfsleiding.
Artikel 9: BETALING
9.1 X-Wrap Groningen zal geheel naar eigen keuze de door haar te verrichten werkzaamheden en de door haar te
maken kosten op basis van voorschotnota’s, tussentijdse declaraties en einddeclaraties aan de opdrachtgever in
rekening brengen. Teveel betaalde gelden zullen na beëindiging van de werkzaamheden aan de opdrachtgever
worden terugbetaald.
9.2 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen, dienen voorschotnota’s binnen 8 dagen na
verzenddatum aan X-Wrap Groningen te worden betaald. Tussentijdse declaraties en einddeclaraties dienen binnen 14
dagen na factuurdatum aan X-Wrap Groningen te zijn betaald. De betaling dient plaats te vinden zonder enige korting,
inhouding of verrekening. De opdrachtgever heeft niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
9.3 De op de bank-/giro-afschriften aangegeven valutadag wordt als de dag van betaling aangemerkt. Geschillen
van welke aard dan ook, laten voornoemde betalingsverplichtingen onverlet.
9.4 Elke nota of vordering wordt als een afzonderlijke vordering van X-Wrap Groningen op de opdrachtgever beschouwd.
9.5 De opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor de voldoening van de openstaande rekeningen ten
name van de opdrachtgever, ook wanneer de opdrachtgever te kennen heeft gegeven de opdracht ten behoeve
van een derde te hebben gegeven. Wanneer de opdrachtgever een opdracht namens een derde geeft en geen
zelfstandige verplichtingen op zichzelf wenst te nemen, dient zulks uitdrukkelijk en schriftelijk bij het geven van de
opdracht te worden medegedeeld.
9.6 Indien de opdrachtgever niet binnen de in artikel 9.2 genoemde termijnen betaalt, is de opdrachtgever door
het enkele verloop van die termijn in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan;
a) zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening
worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist.
b) zal de wederpartij aan X-Wrap Groningen een rente verschuldigd zijn ter grootte van de wettelijke rente
conform artikel 6:119/120 B.W. , vermeerderd met 4% zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.
c) en de wederpartij na daartoe door X-Wrap Groningen te zijn gemaand, gedurende en door X-Wrap Groningen te
bepalen termijn verzuimt aan diens betalingsverplichtingen te voldoen, komen de kosten die verband houden met
het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso-, en/of executiemaatregelen, waaronder kosten van
een faillissementsaanvraag, voor rekening van de wederpartij. Laatsgenoemde zal ter zake minimaal 15% van de
hoofdsom verschuldigd zijn.
9.7 Ter keuze van X-Wrap Groningen kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder
nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden,
al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
9.8 Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is X-Wrap Groningen bevoegd de
nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering/verrichten van werkzaamheden, op
te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt al voor het
moment van in gebreke/verzuim zijn indien X-Wrap Groningen het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om
aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
9.9 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en
kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de
voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Artikel 10: VERREKENING
10.1 Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen tegen X-Wrap Groningen heeft,
danwel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en).
Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij surséance van betaling
aanvraagt, of in staat van faillissement wordt verklaard.
Artikel 11: EIGENDOMMEN ONTWERPEN/CONCEPTEN/PRESENTATIES
11.1 X-Wrap Groningen is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en
vorm van rapporten, tekeningen en ontwerpen, software modellen en dergelijke.
Tenzij anders overeengekomen is, behoudt X-Wrap Groningen de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van
intellectuele of industriële eigendom op de door hem verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen,
modellen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming
niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of opdrachtgever
daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.
Opdrachtgever is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan X-Wrap Groningen te retourneren op straffe van een
boete van € 1000,- per dag.
11.2 Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan X-Wrap Groningen verschuldigde,
komt aan de wederpartij terzake het voorgaande een gebruiksrecht toe.
Artikel 12: EIGENDOMSVOORBEHOUD
12.1 X-Wrap Groningen behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop
de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens X-Wrap Groningen heeft voldaan.
Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd me vorderingen ter zake
van verrichtte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele,
schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
12.2 In geval X-Wrap Groningen een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst
als ontbonden, onverminderd het recht van X-Wrap Groningen vergoeding van schade, gederfde winst en
interest te vorderen.
12.3 De wederpartij is verplicht X-Wrap Groningen terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden
rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
Artikel 13: PAND/WARRANTAGE
13.1 De wederpartij is niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos
pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te
brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. X-Wrap Groningen.
nl kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zij gehouden, diens verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van X-Wrap Groningen op
vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
Artikel 14: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID e.d.
14.1 Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij
en X-Wrap Groningen gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige
ingebrekestelling zal zij vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard,
voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid
en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest,
tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
Artikel 15: WANPRESTATIE/VERZUIM
15.1 Ingeval nakoming van de gesloten overeenkomst, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan (niet) toerekenbare,
niet nakoming aan diens zijde, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld
derden/toeleveranciers, is X-Wrap Groningen gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden.
Danwel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke
termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden
aan diens verplichtingen jegens X-Wrap Groningen tot aan dat moment te voldoen.
15.2 Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet nakoming zullen onder meer worden
verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en
uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het
aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere
voorvallen; natuurverschijnselen een en andere onverschillig of de niet of niet tijdige nakoming plaatsvindt bij X-Wrap Groningen.
nl, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
15.3 Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover X-Wrap Groningen in gebreke mocht blijven prompt aan
haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement, beslaglegging,
boedelafstand of liquidatie van de zaken van de wederpartij, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van
enigerlei contact aan X-Wrap Groningen verschuldigd is, dadelijk ten volledige opeisbaar.
Artikel 16: BEEINDIGING/OPSCHORTING/SCHADEVERGOEDING
16.1 Indien de opdrachtgever:
a) zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat,
een verzoek tot surséance van betaling indient; of
b) overgaat tot staking of liquidatie van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, of indien hiertoe
een besluit wordt genomen; of
c) enige verplichtingen uit kracht der wet of contractuele condities jegens X-Wrap Groningen niet of niet behoorlijk
of niet tijdig voldoet;
wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal enige (resterende) schuld aan X-Wrap Groningen.
nl onmiddellijk opeisbaar zijn.
16.2 X-Wrap Groningen is in de in lid 1 genoemde gevallen gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding
en onverminderd haar overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het
recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:
a) de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling
aan de opdrachtgever en/of
b) enig door de opdrachtgever aan X-Wrap Groningen verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te
eisen en/of
c) alvorens de overeenkomst verder na te komen van de opdrachtgever zekerheid te verkrijgen voor
(tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
16.3 Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
16.4 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van
X-Wrap Groningen of de opdrachtgever. Alvorens opdrachtgever een ontbindingsverklaring tot X-Wrap Groningen richt, zal
hij te allen tijde eerst X-Wrap Groningen schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog
zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen opdrachtgever nauwkeurig
schriftelijk dient te melden.
16.5 Opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen
op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met het nakoming van zijn verplichtingen.
16.6 Indien X-Wrap Groningen instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van zijn zijde, heeft
hij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten
ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan opdrachtgever geen
aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door opdrachtgever verrichte prestaties en heeft X-Wrap Groningen
onverkort recht op betaling voor de reeds door hem verrichte prestaties.
Artikel 17: INFORMATIEPLICHT
17.1 De opdrachtgever is gehouden X-Wrap Groningen onmiddellijk te informeren indien zich (een der) in artikel 8
lid 1 sub a en b genoemde omstandigheden voordoe(t)(n), dan wel indien sprake is van niet toerekenbare tekortkoming
in de nakoming van zijn verplichtingen, overmacht op basis waarvan de opdrachtgever zijn verplichtingen
jegens X-Wrap Groningen niet kan nakomen dan wel geen informatie kan verstrekken over feiten en omstandigheden
die (mede) van invloed kunnen zijn op de beoordeling uitvoering van de werkzaamheden van X-Wrap Groningen.
Artikel 18: TOEPASSELIJKHEID RECHT/BEVOEGDE RECHTER
18.1 Op de tussen X-Wrap Groningen en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands Recht van
toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen
eveneens naar Nederlands Recht worden beslecht.
18.2 Eventuele geschillen zullen worden berecht door een bevoegde Nederlandse rechter te ‘s Gravenhage,
zij het dat X-Wrap Groningen de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de
plaats waar de wederpartij woont en/of is gevestigd.
Xwrap KVK Nr: 01134958 te Groningen
Language »